nghi-dinh-15-2018

Mẫu BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM theo nghị định 15/2018

Mẫu BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Mẫu BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM theo nghị định 15/2018 chuẩn cuối cùng được lưu hành
Hướng dẫn công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo nghị định mới 15/2018

nghi-dinh-15-2018
nghi-dinh-15-2018
                             BẢN HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẢN CÔNG BỐ                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
                                             BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: ……..

                      Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:……….    Fax: ………………

E-mail:

Mã số doanh nghiệp:

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:……………….Ngày cấp/ Nơi cấp:……………(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

I.                  Thông tin về sản phẩm

1.     Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe …..

Thành phần: Theo nhãn chính, nhãn chính theo quy định về ghi nhãn (Ghi rõ dạng bào chế viên nén, nang cứng, nang mềm, khối lượng viên, gói, chai lọ…)

2.     Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm

Số TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Hàm lượng các hoạt chất, vi tamin, khoáng chất tạo nên công dụng Ghi một số hoặc ghi theo khoảng (khoảng tối thiểu phải >70% so vơi hàm lượng ghi trên nhãn)
2 Định tính với dược liệu không kiểm nghiệm được hoạt chất Dương tính

3.     Thời hạn sử dụng sản phẩm:

4.     Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

– Chất liệu bao bì:

– Qui cách đóng gói:

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm dự kiến)

– Đối vơi thực phẩm nhập khẩu: Nhãn chính, nhãn phụ (nhãn phụ ghi cụ thể hướng dẫn sử dụng: công dụng, đối tượng sử dụng, liều dùng, cảnh báo)

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Nhãn dự kiến ghi nhãn theo quy định (ghi cụ thể hướng dẫn sử dụng: công dụng, đối tượng sử dụng, liều dùng, cảnh báo)

VI. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo một trong hai trường hợp sau (nên hướng dẫn theo trường hợp 2, vì bản công bố không có mô tả cảm quan):

1.     Theo quy định của các văn bản kỹ thuật:

– Giới hạn về vi sinh vật: Đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 2, Mục 6.9 Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt Quyết định số Số: 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

– Giới hạn hàm lượng kim loại nặng: Đạt yêu cầu theo nhóm Thực phẩm bổ sung QCVN 8-2:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM

2. Theo Tiêu chuẩn nhà sản xuất số…. ngày…. tháng… năm…. (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

Bản tiêu chuẩn cũng hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu an toàn theo các văn bản tại khoản 1.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 

……,ngày     tháng     năm
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Quý khách hàng cần thêm mẫu hoàn chỉnh xin liên hệ với A-nasato để được tư vấn : 0949203380 hoặc 0922 111 668

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.